เปิดประวัติ "พิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน" รองประธานสภา คนที่ 2

นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน เกิดเมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2506 ปัจจุบันอายุ 60 ปี นายพิเชษฐ์ สำเร็จการศึกษา จากเทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต สาขาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์…

Read More